Một số hình ảnh thực tập sinh đảm bảo an toàn phòng dịch khi xuất cảnh

Một số hình ảnh thực tập sinh đảm bảo an toàn phòng dịch khi xuất cảnh

6

 

 

 

2